Inspiratie 10

Projet:
Houtmarkt, Kortrijk (Belgique)

Matériaux:
Pepperino Dark, Bouchardino - Gradiné - Brut - Flammé
Jinin Stone, taille ancienne
Marciera, Brut - Flammé
Clair Akiz, Brut - Flammé

Exécuteur:
Ockier


cdf2a5d1e6df4d4d87517bf3da5513a3